[ x ]

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky, prípadne zašleme ponuku:

ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU


* povinný údaj.
Odoslanie správy.

OK
[ Kliknutím zavrieť ]

BOZP
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

OPP
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
HASIACE PRÍSTROJE A HYDRANTY
Predaj, vykonávanie kontrol, opravy a plnenie hasiacich prístrojov a hydrantov.

ĎALŠIE SLUŽBY
Zabezpečujeme výkon ďalších technických a odborných služieb.
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI BOZP

"Postaráme sa o Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich zamestnancov"

• Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby dodávateľským spôsobom v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a Ochrany pred požiarmi OPP

• Vykonávame aj komplexný servis hasiacich prístrojov a Hydrantov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

"Bezpečnosť na prvom mieste"

v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov o BOZP je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

• Koordinátor bezpečnosti na stavenisku
• Komplexné služby Autorizovaného bezpečnostného technika ABT
• Vyhotovenie a vedenie dokumentácie BOZP, v zmysle platných právnych predpisov
• Posudzovanie Rizík a hodnotenie nebezpečenstva vyplývajúce z pracovných činností
• Šetrenie Pracovných úrazov
• Odborné poradenstvo
• Kontrola požitia alkoholických nápojov
• Školenie zamestnancov
Základný balíček obsahuje:
• Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP
• Účasť ABT pri kontrolách inšpektorátom práce
• Školenie novoprijatých zamestnancov
• Školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
• Vykonávanie periodickej previerky z BOZP
• Vykonávanie dychovej skúšky
• Ročná správa z BOZP

OBJEDNAŤ
Mám záujem
Ochrana pred požiarmi

"Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán"

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

• Komplexné služby technika Požiarnej ochrany
• Komplexné služby Preventivára obce
• Vypracovanie a vedenie dokumentácie z OPP podľa platných právnych predpisov
• Školenie zamestnancov
• Vykonávanie Odbornej prípravy Protipožiarnych hliadok pracoviska
• Kontrola požiarnych uzáverov
• Uskutočňovanie cvičného požiarneho poplachu
Základný balíček obsahuje:
• Vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP
• Školenie novoprijatých zamestnancov a Periodické školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov z oblasti OPP
• Odborná príprava Protipožiarnych hliadok pracoviska
• Vykonávanie Preventívnej protipožiarnej prehliadky
• Účasť technika Požiarnej ochrany pri kontrole HaZZ
• Vyhotovenie evakuačných plánov (grafická časť)
• Poradentstvo
Mám záujem
Hasiace prístroje a hydranty

"Vždy pripravený k použitiu"

Zamestnávateľ je povinný prevádzkovať požiarne zariadenia v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie pravidelných kontrol a servis osobou s odbornou spôsobilosťou, ktoré vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarných zariadení.
Zabezpečíme aj ďalšie služby

"Neustále rozširujeme naše služby"

Pracovná zdravotná služba – PZS
• Hodnotenie pracovného prostredia

Špecialista požiarnej ochrany
• Vyhotovenie projektu Protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS

Kominárske služby
• Kontrola a čistenie komínov
• Kolaudácia komínov

Revízie vyhradených technických zariadení – VTZ
• Elektrických
• Zdvíhacích
• Plynových
• Tlakových
Kontaktujte nás

"Radi zodpovieme všetky Vaše otázky"

Adresa:
Kutuzovova 28
085 01 Bardejov

e-mail: demjanovicpeter@gmail.com
Tel.: 0908 773 464

IČO: 475 242 43
DIČ: 108 326 9704

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom Bardejov. Číslo živ. reg. 760-17490.
Štátny orgán dozoru poskytovateľa činnosti: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, Prešov.
Naši partneri

"Naším prvoradým cieľom je spokojnosť našich klientov"

Hore